Lokalt producerad el med solceller

Hand på solceller

Vi behöver minska mängden el som vi köper in. För att kunna göra det behöver vi producera egen el istället. När vi bygger nytt ser vi över möjligheten att installera solceller och batterier som låter oss lagra och distribuera elen direkt till våra hyresgäster. Det är ett sätt att få tillgång till lokalt producerad och förnybar el.

Bastionen är det senaste tillskottet bland våra fastigheter och vårt nya ”smarta” hus där vi fått tillfälle att satsa extra på modern teknik. En av de viktigaste och Bastionen solceller mest betydelsefulla satsningarna med Bastionen är solcellerna med dess tillhörande batterier.

Elsystemet i Bastionen har designats för maximerad lokal elproduktion med solceller, och kopplats till ett batteri, som gör att Uddevallahem kan lagra sin egen sol-el, och avlasta elnätet när det är som mest belastat. Den totala installerade effekten är 130 kW och fastigheten beräknas producera 110 000 kWh varje år.

Avlasta elkraftnätet

Men Bastionen är inte vår enda satsning på solceller. Vi har faktiskt fler fastigheter utrustade på samma sätt. Alla tre ska bli uppkopplade mot Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknad för frekvensreglering. Det innebär att när frekvensen i elnätet avviker från 50 Hz, så kan Svenska Kraftnät skicka ut prissignaler som så kallade ”aggregatorer” omsätter till styrsignaler, som kan öka eller minska den eleffekt som tas ut.

Uppkopplingen adderar ihop Uddevallahems batterier med många hundra, eller tusen andra liknande batterier. På så sätt tillgängliggörs denna lokalt installerade effektresurs till hela elnätets behov.

Möjligheterna med digitalisering

Det här är en anledning till att vi vill satsa än mer på digitalisering. Det är så mycket mer än nyckelfria lås, eller smarta hem med appstyrda lampor.

– En stor del av digitaliseringen är effektiviseringen av våra fastigheter och hur de förbrukar eller lagrar energi, säger Andreas Skälegård, energi- och installationssamordnare på Uddevallahem. Han berättar vidare:

– För några år sedan hade det inte varit möjligt att effektivisera förbrukningen på det här viset. Men med modern teknik och digitaliserade fastigheter kan vi vinna mycket. Både rent ekonomiskt,  men också ur miljöaspekten. Tillsammans avlastar vi elnätet och förbrukar smartare.

Elsamverkan

 

Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad

Våra fastigheter med solceller är utrustade med batterier som kan lagra den el som fastigheterna producerar. Batterierna är uppkopplade mot SvK:s stödtjänstmarknad, vilken upprätthåller frekvensen och balansen mellan inmatad och uttagen effekt.