Vårt hållbarhetsarbete

Ekologisk hållbarhet

Vi ska verka för en hållbar utveckling genom ständiga förbättringar för att minska både vår egen och våra kunders miljöpåverkan.

Vi är stolta medlemmar av Allmännyttans klimatinitiativ, där de övergripande målen är en fossilfri allmännytta 2030 samt att minska energianvändningen med 30 % till 2030 (räknat från år 2007). Som en del i programmet har vi antagit ”Klimatsmart boende”, som är ett av tre frivilliga fokusområden. Det innebär att vi ska underlätta för våra hyresgäster att minska sin klimatpåverkan och tillsammans med dem skapa ett hållbart liv i Uddevalla.

Vi bidrar till ekologisk hållbarhet genom att bland annat erbjuda fler cykelparkeringar, möjlighet till laddning av elbilar, underlätta sopsortering eller minskad vattenförbrukning och att vi fasar ut fossila bränslen till förmån för förnybar energi. I nyproduktionen undersöker vi också möjligheten att installera solceller och distribuera den elen direkt till våra hyresgäster, som ett sätt för dem att kunna använda lokalproducerad och förnybar el.

Tjej med växt i händerna

Ekologisk hållbarhet

"Vi är resurseffektiva och agerar långsiktigt samt skapar förutsättningar för våra kunder att leva hållbart"

Social hållbarhet

Att vara en del av allmännyttan innebär att vi är mer än bara ett bostadsbolag. Vårt uppdrag medför att vi ska ta ett större samhällsansvar och vara en drivande aktör i arbetet med att skapa en hållbar utveckling för vårt samhälle. Vi har 4 736 lägenheter och som ett allmännyttigt företag ingår det i vårt uppdrag att tillgodose alla olika typer av bostadsbehov. Vi har därför ett stort utbud av lägenheter av varierande storlek, i sammanlagt 19 olika områden i Uddevalla och Ljungskile.

Ett hem är mer än ett hus eller en lägenhet. Det är en plats där man känner sig trygg, där man hämtar kraft och inspiration. Bostadsområdet som man bor i är avgörande för den upplevda tryggheten. Den sociala tryggheten där man känner sina närmsta grannar och de som bor i samma trapphus och i området blir än viktigare. Att träffas i sociala sammanhang på gården eller på balkongen, och att hjälpa en granne med vardagsbestyr blir alltmer betydelsefullt.

Vi vill ge förutsättningar för en god hälsa, bra arbetsmiljö och trygghet hos företagets medarbetare. Uddevallahem är ett värderingsstyrt företag och en jämställd arbetsplats som aktivt arbetar med kompetensutveckling, medarbetarskap och ledarskap.

Samarbeten med bland annat AMA, Arbetsförmedlingen och andra arbetsmarknadspolitiska aktörer, praktikanter och lärlingar från lärosäten på olika nivåer, områdesaktiviteter, boendedialoger, områdesvärdar, friskvård och kompetensutveckling är några exempel som bidrar till den sociala hållbarheten. 

Händer på varandra

Social hållbarhet

”Vi vill ge förutsättningar för en god hälsa, bra arbetsmiljö och trygghet hos medarbetare och kunder”

Ekonomisk hållbarhet

Grunden för en stabil ekonomi är att hållbarhetsarbetet är integrerat både i den strategiska planeringen och den operativa verksamheten. Etik, ansvarstagande och långsiktig lönsamhet skapar möjlighet att upprätthålla en hög underhållsstatus på vårt fastighetsbestånd och därmed bibehålla fastigheternas status och marknadsvärde. Dessutom har det en viktig påverkan på hyresgästernas trivsel och boendemiljö.

God ekonomistyrning, bra underbyggda processer och löpande avstämningar, kombinerat med förståelse i företaget och god kommunikation mellan avdelningarna bidrar till den ekonomiska hållbarheten.

Leksakshus med staplar av mynt

Ekonomisk hållbarhet

”Etik, ansvarstagande och långsiktig lönsamhet skapar möjlighet att återinvestera i våra kunder”