Uthyrningspolicy

Hos Uddevallahem är alla välkomna att söka ett nytt hem.

Uthyrningspolicyn syftar till att klarlägga företagets övergripande principer för uthyrning. Alla skall ha lika rätt och möjlighet att söka bostad. En viktig utgångspunkt är alla människors lika värde.

Huvudregel

För att söka lägenhet måste kunden vara registrerad genom en intresseanmälan på vår hemsida www.uddevallahem.se. Registreringen ska göras personligen, vi accepterar inte registrering genomtredjepart.


Den sökande ska logga in på mina sidor minst 1 gång per år för att behålla sina köpoäng. Kunden måste vara aktiv och söka ledig lägenhet via Mina sidor. Det är kö poängen som avgör vem som får erbjudande av dem som har sökt en lägenhet. Personliga, medicinska eller sociala skäl för boende ger ingen förtur.

 

Grundkrav

 • Du ska ha fyllt 18 år för att få en bostad på eget kontrakt. Du kan stå i kön från 16 års ålder och bli erbjuden lägenhet, förutsatt att anhörig avser att stå för kontrakt och hyra.
 • Du ska ha ekonomiska förutsättningar för att klara hyran för den sökta lägenheten och måste därför uppfylla Uddevallahems inkomstkrav.
 • Du får inte ha skulder till Uddevallahem, till annan hyresvärd eller till Kronofogden.
 • Du får inte ha negativa referenser som påverkar vårt förtroende för dig som hyresgäst.
 • Ni får stå två på kontraktet och det är den samlade inkomsten som räknas som grund för inkomstkravet.
 • Du eller din medsökande måste uppfylla eventuella särskilda krav för den sökta lägenheten.
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring under boendetiden.

Förtydligande kring uthyrningspolicyns grundkrav

Du ska ha ekonomiska förutsättningar för att klara hyran för den sökta lägenheten. Den disponibla inkomsten ska vara minst dubbelt så stor som månadshyran. Om lägenhetens hyra är över 10 000 kr räcker det att den disponibla inkomsten är minst 10 000 kr mer än hyran. 

Som inkomst räknas;

 • Lön från anställning
 • Pension
 • Inkomst från kapital
 • Ersättning från försäkringar
 • Bidrag (t ex bostadsbidrag, studiebidrag, underhållsbidrag, sjukbidrag, försörjningsstöd beviljat av Uddevalla kommun, etableringsersättning med minst 6 månader kvar av ersättningsperioden räknat från inflyttningsdatum)
När inkomsten efter skatt inte är tillräckligt stor

Komplettering med eget kapital

För att det egna kapitalet ska kunna adderas till den disponibla inkomsten ska du kunna visa att:

 • Ditt totala tillgängliga kapital motsvarar minst 3 årshyror för den önskade maxhyran.
 • Kapitalet finns i Sverige.
 • Du har godkänts i vår kreditprövning.

Komplettering med borgensman

En borgensman kan kompensera en låg disponibel inkomst.

Skulder och betalningsanmärkningar

Du får inte ha skulder till Uddevallahem, till annan hyresvärd eller till Kronofogden.
Om en mindre betalningsanmärkning finns, kan ändå lägenhet erbjudas hos Uddevallahem mot godtagbar borgen eller bankgaranti. Det är Uddevallahem som avgör om en borgen är godtagbar eller inte.

Du får inte ha negativa referenser som påverkar vårt förtroende för dig som hyresgäst

Har du negativ historik hos Uddevallahem eller annan hyresvärd nekar vi dig att söka lägenhet hos oss. Efter 12 månader kan du begära omprövning av beslutet. 

Exempel på negativ historik kan vara;

 • Allvarliga störningar mot andra hyresgäster
 • Misstänkt eller olovlig andrahandsuthyrning
 • Falska handlingar och dokumentation
 • Vanvård av lägenhet
 • Hot eller våld mot personal
 • Verkställd avhysning från tidigare boende
 • Dålig hyresbetalare. Du skall inte ha släpat efter med hyran under de senaste 6 kalendermånaderna
 • Vid olovlig andrahandsuthyrning kommer både kontraktsinnehavare samt den olovliga andrahandshyresgästen att mista sina upparbetade köpäng i Uddevallahems kösystem
 • Du får inte ha negativa referenser som påverkar vårt förtroende för dig som hyresgäst.

 Eventuella avvikelser skall beslutas av VD, som rapporterar beslut till styrelsen. 

Du eller din medsökande måste uppfylla eventuella särskilda krav

Oftast handlar våra särskilda krav om att du eller din medsökande måste ha uppnått en viss ålder, ex 70 år för att kunna söka en lägenhet i något av våra seniorboenden. Det kan också vara att du exempelvis accepterar att ta ansvar för yttre skötsel i ditt närområde. Exakt vilka krav som finns framgår i kontraktet av den aktuella lägenheten.

 

Huvudregel för uthyrning av lägenhet

Uddevallahems huvudregel är att lägenheter fördelas efter sökandes köpoäng.

Undantag från huvudregeln

Undantag från huvudregeln kan göras i nedanstående fall och rapporteras till styrelsen:

Nyproduktion

Vid nyproduktion hyrs lägenheterna ut i enlighet med styrelsens beslut för det unika
projektet. Det kan innebära att lägenheterna, i olika omfattning, hyrs ut via köpoäng,
lottning, först till kvarn, prioritering till redan boende hyresgäster i området etc.


Befintligt bestånd, ej nyproduktion

Lägenheter med kortare uppsägningstid än tre månader kan i vissa fall förmedlas via BoLotto. I dessa fall görs en slumpvis dragning bland de som anmält intresse, vilket hanteras
automatiskt av systemet. Det innebär att alla har samma möjlighet, oavsett köpoäng. BoLotto-lägenheter publiceras på Uddevallahems hemsida under 24 timmar. Den som söker
en lägenhet på BoLotto måste kunna ta den till det utsatta inflyttningsdatumet. Lägenheter som har passerat bostadskön, utan att finna ny hyresgäst erbjuds till personer
utanför den ordinarie kön.

Fastigheter

Nedanstående fastigheter utgör undantag från våra grundkrav i uthyrningspolicyn.
a) Bastionen 31, Strömstadsvägen 37 A-B, Aspekullsvägen 4 A-B

1.Inkomstkrav Vid förmedling av bostäder tillämpar Uddevallahem
kronofogdemyndigheten fastställda förbehållsbeloppet. Det innebär att Uddevallahem
kommer bedöma sannolikheten att hyresgästen har en möjlighet att betala hyran vid en
kalkyl av vad hushållet har kvar att leva på efter att hyran är betald. Samt att hyresgästen
inte får ha skulder till Uddevallahem eller kronofogden.

2. Uthyrning Lägenheter kommer fördelas efter köpoäng eller i turordning efter när man
anmält intresse. Policyn gäller från det att fastigheten står klar för uthyrning och 15 år
framåt. Undantag från turordningsprincipen kan ske i de fall där Uddevallahem
administrerar intern omflyttning eller att uthyrningen faller inom ramen för socialt
ansvarstagande.

Hushåll med särskilda stödbehov

Enligt avtal med Uddevalla kommun bidrar Uddevallahem med bostäder till kommunens bostadssociala arbete. Förmedling av dessa hanteras av partssammansatt grupp.

Uthyrning av förråd och parkering

Uppsagda förråds- och parkeringsutrymmen hyrs i första hand ut till våra hyresgäster enligt huvudregeln. Saknas intressenter hyrs därefter objektet ut enligt ”först till kvarn”. I vissa fall kan de även hyras ut till kunder som inte bor hos oss. Dock förbehåller vi oss rätten att avsluta dessa avtal enligt principen ”sist in- först ut” om behovet bland våra hyresgäster skulle öka.

 

Övriga regler

 • Du kan registrera dig i vår bostadskö från det att du fyllt 16 år.
 • Du måste logga in på mina sidor minst 1 gång per år för att behålla dina köpoäng.
 • Dina köpoäng är personliga och kan inte överlåtas.
 • Du måste vara folkbokförd och ha för avsikt att själv bo i lägenheten du söker.
 • När du fått en lägenhet raderas dina köpoäng.
 • Antal personer boende i lägenheten skall vara rimlig i förhållande till lägenhetens storlek.

Avvikelser

Avvikelser från denna policy skall beslutas skriftligt av VD, som vid större avvikelser rapporterar beslutet till styrelsen.

 

 

Riktlinjer (bilaga)

Borgensman

I vissa fall krävs en borgensman som skall vara kreditvärdig. Borgensåtagande gäller under minst 2 år.

Riktlinjer för begränsning av antal boende per lägenhet

Det hårda trycket på lägenheter i Uddevalla kommun bidrar till att många tränger ihop sig och bor alltför trångt i samma bostad. Därför har vi infört riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Detta gör vi för att förhindra osunda boendeförhållanden, både för er som bor trångt men även för kringboende som påverkas.

Bedömningen av hur många som får bo i lägenheten är ingen fast regel. Undantag finns för familjer med många barn och när lägenheten är större än normalt. Dessa undantag bedöms från fall till fall.

Boende per lägenhet:

 • 1 rum och kök, max 3 personer
 • 2 rum och kök, max 4 personer
 • 3 rum och kök, max 5 personer
 • 4 rum och kök, max 6 personer
 • 5 rum och kök, max 7 personer

Antalet personer avser vuxna och barn.

Riktlinjer som begränsar hur många erbjudanden man som sökande kan tacka nej till

För att värna de som är verkligt intresserade av våra lediga lägenheter har vi lagt följande begränsningar i hur många erbjudanden man kan tacka nej till:

 • Den som under en 12-månadersperiod tackat nej till åtta lägenheter man blivit erbjuden, spärras från att söka fler lediga lägenheter kommande sex månader. Man behåller sina köpoäng.
 • Den som vid fyra tillfällen inte svarar på sitt visningserbjudande spärras från att söka fler lediga lägenheter kommande sex månader. Man behåller sina köpoäng.

Vi vill på det här sättet undvika att personer söker lägenheter man egentligen inte är intresserad av, och sedan uteblir från att komma på visningar man blivit erbjuden. På det sättet ”stjäl” de plats på visningen från andra sökande längre bak i vår kö som är seriöst intresserade av den lediga lägenheten.

Notera också att om vi har kommit överens om att skriva kontrakt men du väljer att avstå kontraktsskrivningen, nollställs dina köpoäng och du kommer att spärras från att söka fler lägenheter i sex månader.